Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

A www.techforyou.hu weboldalt Kiss Richárd e.v. üzemelteti. 

Székhely: 5100 Jászberény, Pannónia utca 24.
Adószám: 56719017-2-36
Nyilvántartási szám: 55393816

E-mail cím: info@techforyou.hu

Telefonszám: +36 70 741 3346

 

A weboldal használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

Munkatársaink szívesen adnak felvilágosítást az alábbiakban leírt technikai vagy jogi fogalmak egyszerűbb megértéséhez.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

A javítási szolgáltatások díja (a továbbiakban: “Díjak”) a mindenkori hatályos ár- és díjtételei alapján kerülnek megállapításra, tartalmazza a munkadíjat, azonban nem tartalmazza az anyagköltséget. A Díjak megfizetésére a megrendelő köteles. A Díjak a mindenkori általános forgalmi adó (ÁFA) összegét tartalmazzák.

Helyszíni javítás esetén a megrendelő a szolgáltatási díjat, valamint az anyagköltséget a szerviz részére készpénzben köteles megfizetni. 

Az eszközön tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, jelszavak, információk mentése az Ügyfél feladata. A szerviz nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A szerviz nem felel adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be. 

Az ügyfél tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy az általa leadott készüléket nagyon nehezen, vagy esetleg egyáltalán nem lehet megjavítani a technológia javíthatósági korlátai, a nem rendeltetésszerű használat (pl. folyadék miatti beázás, leejtették, nem szakszerűen szedték szét/próbálták javítani) vagy konstrukciós hibák miatt. Elfogadja továbbá, hogy a fent említett okok miatt a javítási kísérlet vagy a diagnosztizálás közben a készülék rosszabb állapotba is kerülhet, mint volt és ezért a TechForYou (Kiss Richárd e.v.)-t semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. Az Ügyfél elfogadja, hogy a sikertelen javítási kísérletet vagy diagnosztizálást követően, amennyiben a készülék rosszabb állapotba kerül, mint a javítás megkezdése előtt, akkor a TechForYou (Kiss Richárd e.v.) nem köteles a készüléket a leadáskori eredeti állapotában visszaadni. 

Szervizünk a szoftverek telepítését szolgáltatás keretében végzi, a munkadíj csak a szolgáltatásra vonatkozik. Ezen szolgáltatással az ügyfél nem kap licensz jogot a telepített szoftverekre. A szerviz csak olyan licensz köteles szoftverek telepítését végzi, melyekkel az ügyfél rendelkezik. Cégünknek nem áll módjában az átadott szoftverek, telepítő lemezek és licensz kódok eredetiségét ellenőrizni, ez teljes mértékben az Ügyfelet terheli. 

Az Ügyfél köteles megadni cégünknek a számla kiállításához a nevét és címét (cég esetén adószámot is), ennek hiányában a szolgáltatást szervizünk megtagadhatja. 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak. 

A jótállási kötelezettség teljesítése során a hibás termékekről esetlegesen a szerviz tudomására jutott személyes adatokat, üzleti titkokat a szerviz nem kezeli, nem őrzi meg, azok törlésre kerülnek, és a szerviz gondoskodik róla, hogy harmadik, illetéktelen személy azokat ne ismerhesse meg. A szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a szerviz tárolja a fogyasztó szükséges adatait, azonban azokat harmadik félnek nem adja át. A személyes adatok kezelésekor a szerviz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el, az Ügyfelet megilletik az e törvényben meghatározott jogok.